Ugovor o otpremanju i prevozu robe (špediciji)
UGOVOR

O

OTPREMANJU I PREVOZU ROBE

(Špediciji)Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "NALOGODAVAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ŠPEDITER (OTPREMNIK)", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


NALOGODAVAC poverava ŠPEDITERU da za njegov račun izvrši otpremanje: 

_______________________________________________________________________________________