Ugovor o otpremanju (špediciji)


11.9 - Primer obrasca aneksa ugovora o otpremanju (špediciji)ANEKS br. 1


Zaključen između:

NAZIV: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET (u daljem tekstu: KORISNIK USLUGA)

ADRESA: ________________

SEDIŠTE: ________________

MATIČNI BROJ: ________________

ŽIRO-RAČUN: ________________

i

PREDUZEĆA ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU (u daljem tekstu: ŠPEDITER).


Ovaj Aneks je sastavni deo Ugovora br. ____ od _______.

Aneksom br. 1 regulišu se obračuni i način plaćanja troškova i usluga između KORISNIKA USLUGA i ŠPEDITERA.


Član 1.


Na ime svoje usluge za organizaciju transporta i carinjenja voćnih sadnica i loznih kalemova ŠPEDITER će KORISNIKU USLUGA zaračunavati:

-        1.000,00 din. po vagonu

-        Carinsko posredovanje 0,2%o (dva promila) od vrednosti robe

-        Operativno praćenje vagona kroz Jugoslaviju 500,00 din. po vagonu

-        Operativno praćenje vagona kroz Mađarsku 15 CHF po informaciji a za svaki pojedinačni vagon.


ŠPEDITERSKA USLUGA OBUHVATA SLEDEĆE:

-        izrada prethodnih kalkulacija,

-        potvrda i kontrola dispozicije,

-        instradiranje, disponiranje,

-        kontrola transportnih i drugih dokumenata,

-        osiguranje robe u transportu,

-        organizacija svih vidova transporta,

-        obezbeđenje dokumenata za regresiranje kod OZ-a,

-        prijavljivanje robe carinskim organima,

-        kontrola carinskih dokumenata,