Ugovor o ostavi


12.1 - Primer obrasca ugovora o ostaviUGOVOR O OSTAVI


Zaključen između preduzeća ____________, kao deponenta, i preduzeća ____________, kao depozitara, na dan _________ u ____________ kako sledi:


Član 1.


Deponent daje na ostavu depozitaru vinjak ________ vrstu, _______ količinu, ______ jačine _______ da ovaj čuva u svojim buradima do ______ i tada isti vrati deponentu.


Član 2.


Depozitar je dužan da primljeni vinjak pretoči u svoju buradi i isti smesti u svoj podrum sa ostalim pićem na dan ____________.


Član 3.


Ugovarači su saglasni da preuzimanje robe iz tačke 1. ovog ugovora nije osnov da depozitar stiče svojinu na istoj, kao i rizik, s tim što je dužan da vrati deponentu ne istu robu, već robu iste vrste, kvaliteta, i jačine i količine na dan ____________.


Član 4.


Deponent plaća depozitaru na ime naknade iznos od _______ dinara.


Član 5.


Za slučaj spora nadležan je sud ____________ u ____________.


Član 6.


Obe ugovorne strane u svemu prihvataju odredbe ovog ugovora i odriču se pobijanja istog ma iz kog razloga.


Član 7.


Ovaj ugovor napisan je u ___ primeraka, od kojih svaka strana zadržava ___ primeraka.