Ugovor o ostavi - uskladištenju


12.2 - Primer obrasca ugovora o ostavi - skladištenjuUGOVOR O OSTAVI - SKLADIŠTENJU


Zaključen dana 28. 05. 1996. godine između MDD "CENTROSREM" Stara Pazova kao davaoca usluga (u daljem tekstu davalac usluga) s jedne strane i Preduzeća, Beograd ul. _______ kao korisnika usluga (u daljem tekstu: korisnik usluga) sa žr.br. ____, Beograd s druge strane, a kako sledi:


Član 1.


Davalac usluga se obavezuje da će primiti u svoj magacin Stara Pazova, Ul. Golubinački put bb radi skladištenja stvari-robe - kade na površini od 1000 m2.


Član 2.


Davalac usluga se obavezuje da će o promenama koje primeti na stvarima ili o opasnostima da iste budu oštećene blagovremeno obavestiti korisnika usluga.


Član 3.


Davalac usluga nema pravo da primljene stvari upotrebi u svoju korist bez posebne saglasnosti korisnika usluga, osim u slučaju kada korisnik usluga ne plati u roku naknadu za skladištenje stvari - robe.


Član 4.


Korisnik usluga predaje robu naznačenu u članu 1. ovog ugovora davaocu usluga na skladištenje počev od 01.06.1996. godine pa do 31.12.1996. godine.


Član 5.


Korisnik usluga se obavezuje da na ime naknade za skladištenje stvari - robe iz člana 1. ovog ugovora plati mesečno davaocu usluga po 1 m2 magacinskog prostora 1 dinar, odnosno ukupno mesečno 1000 dinara.


Korisnik usluga je dužan da naknadu iz prethodnog stava plati najkasnije do zadnjeg dana u mesecu za taj mesec.


Član 6.


Davalac usluga se obavezuje da primljene stvari - robu vrati korisniku usluga kada to korisnik usluga bude zahtevao, ukoliko je isti platio naknadu iz člana 5. ovog ugovora u celosti.


Član 7.