Ugovor o osnivanju ortačkog društva_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Navesti mena i prezimena odn. poslovna imena osnivača)1


(u daljem teksu: ugovornici, osnivači) zaključuje ________________________________

                                                                                    (dan i mesto zaključenja)

UGOVOR O OSNIVANJU ORTAČKOG DRUŠTVA2Osnovne odredbe


Član 1.


Ugovornici (u daljem tekstu: osnivači) obavezuju se da osnuju ortačko društvo (dalje: društvo) pod uslovima iz članova koji slede.


Osnivač koji skrivljeno ne ispuni ili neuredno ispuni obaveze preuzete ovim ugovorom obavezan je da ostalim osnivačima nadoknadi svu štetu koju usled toga pretrpe, bez obzira na razlog njenog nastupanja (neunošenje uloga, neosnivanje društva, poništaj upisa njegovog osnivanja, isplata štete trećim licima i drugo).


U ostalim pitanjima odgovornost osnivača za osnivanje društva i za njegove obaveze nakon osnivanja uređuje se prema zakonu kojim se uređuju privredna društva i drugim važećim propisima.3Poslovno ime i sedište


Član 2.


Poslovno ime društva glasi: _______________________________________________.4

                                                                 (navesti puno ime društva)


Skraćeno poslovno ime društva je: __________________________________________.

                                                                         (navesti skraćeno poslovno ime)