Ugovor o osnivanju komanditnog društva


PRIMERI OPŠTIH AKATA KOMANDITNOG DRUŠTVA1Ugovornici ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________2

(ime i prebivalište odn. sedište svakog ugovornika sa označenjem

da li je komplementar ili komanditor)3

(u daljem teksu: ugovornici, osnivači) zaključuju dana  __________________________

                                                                                        (datum i mesto zaključenja ugovora)4 
UGOVOR O OSNIVANJU KOMANDITNOG DRUŠTVAOsnovne odredbe


Član 1.


Ugovornici (u daljem tekstu: osnivači) obavezuju se da osnuju komanditno društvo (dalje: društvo) pod uslovima iz članova koji slede.


Ovim ugovorom se uređuju poslovno ime, sedište, delatnost, položaj i trajanje društva, zatim prava i obaveze osnivača i društva, prestanak članstva, prestanak društva, rešavanje sporova, izmene i stupanje na snagu ovog ugovora.5


Osnivač koji svojom krivicom ne ispuni ili neuredno ispuni obaveze preuzete ovim ugovorom obavezan je da oštećenom osnivaču odnosno osnivačima nadoknadi svu štetu koju usled toga pretrpi, bez obzira na razlog njenog nastupanja (neunošenje uloga, neosnivanje društva, poništaj upisa njegovog osnivanja, isplata štete trećim licima i drugo).


U ostalim pitanjima odgovornost osnivača za osnivanje društva i za njegove obaveze nakon osnivanja uređuje se prema zakonu koji uređuje privredna društva i drugim važećim propisima.Poslovno ime i sedište


Član 2.


Poslovno ime društva glasi ________________________________________________.

                                                                (ime i adresa sedišta društva)6