Ugovor o osnivanju i poslovanju mešovite banke


9.6 - Primer ugovora o osnivanju i poslovanju mešovite bankeNa osnovu člana 64a, a primenom člana 1. i 1a. Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacija ("Službeni list SRJ", broj _____) domaća i strana pravna lica - potpisnici ovog Ugovora (u daljem tekstu: OSNIVAČI), a saglasno odlukama svojih nadležnih organa zaključuju


UGOVOR 

O OSNIVANJU I POSLOVANJU MEŠOVITE BANKE "CENTRALBANKA" D.D.


I - FIRMA, SEDIŠTE I DRUGA STATUSNA PITANJA


Član 1.


Domaća pravna lica i strano pravno lice, navedena u spisku koji kao prilog čini sastavni deo ovog ugovora (u daljem tekstu OSNIVAČI), osnivaju mešovitu banku "CENTRALBANKU" (u daljem tekstu: BANKA) kao deoničarsko društvo.


Druga lica stiču svojstvo osnivača banke kada prihvate Ugovor o osnivanju i poslovanju BANKE i kada uplate ugovorena sredstva u osnivački fond BANKE. Dobijanjem svojstva osnivača banke, druga lica stiču istovremeno sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene ugovorom i Statutom Banke.


Pod drugim licem iz st. 2. ovog člana podrazumeva se društveno pravno lice, drugo domaće pravno i fizičko lice i strano pravno i fizičko lice.


Upravni odbor BANKE odlučuje o zahtevu drugog lica za sticanje svojstva osnivača u smislu st. 2. ovog člana.


Član 2.


BANKA, posluje pod firmom: Mešovita banka "CENTRALBANKA" D.D.

Skraćeni naziv BANKE je: "CENTRALBANKA" D.D.3

Sedište BANKE je u Beogradu, Ulica _______________ br. ___


Član 3.


Banka obavlja depozitne, kreditne i druge bankarske poslove u zemlji i inostranstvu, u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom, kao samostalna finansijska organizacija.


BANKA ima svoj Statut.


BANKA posluje u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun osnivača i drugih lica i u ime i za račun drugih lica.


Član 4.