Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću


____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.1

(Navesti imena, adrese prebivališta odn. sedišta za pravna lica, kao i matični broj osnivača)2


zaključili su dana ____________________________________________________________.3

                                                   (navesti datum i mesto zaključenja ugovora)


UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU4Osnovne odredbe i sadržina


Član 1.


Ugovornici (u daljem tekstu: osnivači) se obavezuju da osnuju društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: društvo) pod uslovima iz članova koji slede.


Osnivač koji skrivljeno ne ispuni ili neuredno ispuni obaveze preuzete ovim ugovorom obavezan je da ostalim osnivačima nadoknadi svu štetu koju usled toga pretrpe, bez obzira na razlog njenog nastupanja (neunošenje uloga, neosnivanje društva, poništaj upisa njegovog osnivanja, isplata štete trećim licima i drugo).


U ostalim pitanjima odgovornost osnivača za osnivanje društva i za njegove obaveze nakon osnivanja uređuje se prema zakonu kojim se uređuju privredna društva i drugim važećim propisima.


Ugovorom se uređuje:5 _________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

(navesti pitanja koja se uređuju ovim ugovorom)6Poslovno ime i sedište


Član 2.