Ugovor o osiguranju prevozioca od odgovornosti za štetu


11.11 - Primer obrasca ugovora o osiguranju prevozioca

        od odgovornosti za štetuUGOVOR 

O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI PREVOZIOCA ZA ŠTETE 

NA POŠILJKAMA U DOMAĆEM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU


Zaključen u _________, na dan _________, pod brojem _______, između:

Deoničkog društva za osiguranje _________ (u daljem tekstu: Osiguravač), s jedne strane i _________ (u daljem tekstu: Osiguranik), s druge strane.


Predmet osiguranja


Član 1.


Ovim Ugovorom se osigurava odgovornost Osiguranika kao prevozioca prema korisnicima prevoza za dokazani potpuni ili delimični gubitak ili oštećenje ili zakašnjenje pošiljke, stvarno preuzete na prevoz sa odgovarajućom Osiguranikovom prevoznom ispravom ili ugovorom, u obimu i pod uslovima navedenim u članu 3. 4. i 5. ovog Ugovora.


Utvrđivanje odgovornosti


Član 2.


Odgovornost Osiguranika, u smislu ovog Ugovora, utvrđuje se prema:


1.        Zakonu o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list SRJ", br. 26/95)

2.        Zakonu o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 27/78).


Obim pokrića


Član 3.


1.Osiguravač će nadoknaditi Osiguraniku sve iznose koje ovaj treba da plati iz osnova odgovornosti u smislu člana 2. ovog Ugovora, osim šteta nastalih od uzroka navedenih u članu 4.


2. Maksimalna obaveza Osiguravača ne može preći _____ dinara po prevoznom sredstvu.


Osiguranik može da osigura svoju odgovornost i preko limita iz prethodnog stava s tim što mora takve pošiljke pismeno da prijavi Osiguravaču, sa naznakom njene vrednosti pre početka prevoza. Za takve pošiljke se naknadno određuju premijske stope u saglasnosti sa reosiguravačem.