Ugovor o osiguranju potraživanja polisa broj
UGOVOR

O

OSIGURANJU POTRAŽIVANJA

POLISA BROJFirma: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)

(u daljem tekstu: "OSIGURAVAČ") na osnovu izjava datih u ponudi za osiguranje i drugih pismenih izjava, a prema Opštim uslovima za osiguranje izvoznih poslova od nekomercijalnih rizika i posebnim i specijalnim uslovima iz ove polise osigurava:


Firma: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)

(u daljem tekstu: "OSIGURANIK") od opasnosti nenaplate potraživanja od inostranog dužnika:


Firma: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)

(u daljem tekstu: "DUŽNIK") nastale iz uzroka navedenih u članu 


Posebnih uslova za osiguranje potraživanja u vezi izvoza robe i vršenja usluga u inostranstvu na kredit.


Ovim osiguranjem osiguravaju se potraživanja OSIGURANIKA u iznosu od dinara :

______________________________________________________________________________________,

(brojevima i slovima)

s tim što će u slučaju ostvarene osigurane opasnosti OSIGURAVAČ obeštetiti OSIGURANIKA u skladu sa uslovima iz ove polise, a najviše do sume osiguranja po odbitku ugovorenog osiguranikovog samopridržaja od _____%.


Rok kreditiranja ne može preći vreme navedeno u ovoj polisi.


Premija za ovo osiguranje iznosi: ___________________________________________________________.


Ova polisa važi za vreme od _____________________ do ________________________.


Eventualne priložene klauzule, odnosno posebni i specijalni uslovi smatraju se sastavnim delom ove polise i imaju prednost pred Opštim uslovima za osiguranje izvoznih poslova protiv nekomercijalnih rizika.