Ugovor o osiguranju kredita za obavljanje privredne delatnosti
UGOVOR

O

OSIGURANJU KREDITA

ZA OBAVLJANJE PRIVREDNE DELATNOSTIZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "OSIGURAVAČ", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "OSIGURANIK", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


OSIGURAVAČ se obavezuje da će OSIGURANIKU naknaditi svaki iznos (štetu) koji nije uspeo da naplati od dužnika za odobrene kredite za obavljanje privrednih delatnosti i to: