Ugovor o oročenom novčanom depozitu


8.4 - Primer obrasca ugovora o oročenom novčanom depozituUGOVOR O OROČENOM NOVČANOM DEPOZITU


Zaključen između: _______________ (u daljem tekstu: deponent), s jedne strane, i 

______________ (pun naziv i sedište banke) (u daljem tekstu: banke), s druge strane.


Član 1.


Deponent se obavezuje da kod banke uplati kao oročeni depozit svoja slobodna novčana sredstva, i to:

-                Novčana sredstva poslovnog fonda u iznosu od                        din. _________

-                Novčana sredstva rezervnog fonda u iznosu od                        din. _________

-                Novčana sredstva fonda zajedničke potrošnje u iznosu od                din. _________

-                ______________________________________                         din. _________

                                                         Svega: din. _________

                                               I slovima: dinara ________________


Član 2.


Deponovana sredstva u smislu prethodnog člana deponent je obavezan da oroči najda-lje do _____ 19___ godine, i to na taj način što će odgovarajući iznos uplatiti na žiro-račun banke broj _______ kod Službe društvenog knjigovodstva u __________.


Član 3.


Depozit iz člana 1. ovog ugovora polaže se sa rokom trajanja od _____ godina (meseci), računajući od dana uplate.


Član 4.


Pre isteka roka trajanja depozita iz člana 3. ovog ugovora deponent ne može jednostrano povući deponovana sredstva, niti banka može jednostrano da odbija dalje držanje deponovanih sredstava i da ih vrati deponentu.


Član 5.


Ako deponent ne želi da deponovana sredstva ostanu u depozitu i posle isteka trajanja depozita, obavezan je da pre isteka toga roka pismeno obavesti banku o tome.


Obavest u smislu prethodnog stava ima se izvršiti najmanje na tri meseca pre isteka roka trajanja depozita.