Ugovor o oročavanju slobodnih novčanih sredstava


8.2 - Primer obrasca ugovora o oročavanju slobodnih novčanih sredstavaUGOVOR O OROČAVANJU SLOBODNIH NOVČANIH SREDSTAVA 


ZAKLJUČEN IZMEĐU


_____________________ (u daljem tekstu: Deponent)

Osnovne banke _______________ Beograd, (u daljem tekstu: Banka)


Član 1.


Deponent se obavezuje da kod Banke deponuje na određeni rok svoja slobodna novčana sredstva i to:

- ___________________________________

- ___________________________________


Član 2.


U smislu odredaba člana 16. 17. i 18. Zakona o osnovama kreditnog i bankarskog sistema Deponent polaže depozit sa - bez.


Član 3.


Depozit iz člana 1. ovog Ugovora Deponent polaže sa rokom od ______________.


Kao dan uplate smatra se onaj dan kada su sredstva odobrena sledećem računu Banke: _______________.


Član 4.


Banka se obavezuje da Deponentu obračunava i plaća kamatu na oročena sredstva po stopi od ____ odsto (slovima: ___________) godišnje.


Obračun i plaćanje kamate vrši se 30. juna i 31. decembra svake godine, odnosno po isteku roka oročavanja.


Član 5.


Banka se obavezuje da po isteku roka iz člana 3. ovog Ugovora vrati deponentu oročena sredstva.