Ugovor o oročavanju štednog uloga - računa


8.7 - Primer obrasca ugovora o oročavanju štednog uloga - računaUGOVOR O OROČAVANJU ŠTEDNOG ULOGA - RAČUNA


Zaključen dana ______ 1996. godine između stranaka:

OSNOVNA BANKA _____________ (navesti naziv i sedište banke) koju predstavlja i zastupa _______________ (navesti ko) sa jedne strane, i

DEPONENT: _______________ (navesti ime i prezime i adresu) sa druge strane.


Član 1.


Ulagač (deponent) je saglasan da se od dana polaganja osnovnog uloga isti vodi kod Banke kao oročeni depozit na računu _________ (navesti broj računa) partija ______ (navesti broj bankarske partije) sa rokom od ________ (navesti rok oročenja)


Član 2.


Banka je dužna da za oročena sredstva po ovom ugovoru plati deponentu kamatu po stopi od ______ (navesti procenat) godišnje.


Član 3.


Deponent se obavezuje da sredstva po ovom ugovoru uplati odmah po potpisivanju istog, te sva prava i obaveze počinju teći po ovom ugovoru odmah nakon njegovog potpisivanja.


Član 4.


Ulagač je saglasan da se oročeni ulog iz člana 1. ovog ugovora upotrebi za ______ (navesti namenu usmeravanja depozita, na primer, za dobijanje kredita ili drugo)


Član 5.


Ulagač može po ovoj štednoj partiji i dalje vršiti ulaganja pod uslovima iz ovog ugovora.


Član 6.


Ulagač nema pravo da raskine ovaj ugovor, niti da traži povraćaj oročenog štednog uloga, pre isteka roka važnosti ovog ugovora.


Član 7.