Ugovor o opraštanju duga


17.6 - Primer obrasca ugovora o oproštaju dugaUGOVOR O OPROŠTAJU DUGA


Zaključen 10. aprila 1996. godine u Beogradu, između: Preduzeća, Beogradi, ulica br. u daljem tekstu: Poverilac.

i

Preduzeća, Beograd, ulica, br., u daljem tekstu: Dužnik.


Član 1.


Ugovorne strane su saglasne da obaveza Dužnika po osnovu nabavljene opreme u martu mesecu 1996. godine, po računima: 123, 124 i 125, u vrednosti od 80.000,00 dinara bude oproštena.


Zajedno sa glavnim dugom iz stava 1. ovog člana, Poverilac oprašta i pripadajuću kamatu u iznosu od 8.000,00 dinara, koja je bila obračunata po osnovu neizvršenja obaveze u ugovorenom roku.


Član 2.


Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primerka za svoje potrebe.


Član 3.


Za eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovara se nadležnost suda u Beogradu.               Za Poverioca                                Za Dužnika