Ugovor o održavanju zajedničkih delova zgrade


20.7 - Primer obrasca ugovora o održavanju 

       zajedničkih delova zgrade




Stambeno preduzeće i

____________ iz ____________ ulica (trg) ____________ broj ____ kao vlasnik posebnog dela zgrade (vlasnik) zaključili su sledeći


UGOVOR o održavanju zajedničkih delova zgrade


1.


Stranke utvrđuju da je ____________ vlasnik (suvlasnik) stana kao posebnog dela u stambenoj zgradi u ulici (trgu) _________ broj ___ u _________ i to u _________ koji sam koristi.


Prema rešenju (uverenju) Fonda za stambenu izgradnju u ____________ - Stambenog preduzeća broj ____________ od ____________ investiciona vrednost ovog stana utvđena je u iznosu od dinara ____________, a mesečni iznos stanarine na dan 1.I.1996. da se stan izdaje u najam, iznosio bi ukupno dinara ____________.


2.


Zgrada u kojoj se nalazi predmetni stan je u društvenom vlasništvu u Fondu stambenih zgrada Stambenog preduzeća.


Investiciono i tekuće održavanje zgrade vršiće Stambeno preduzeće.

Stambeno preduzeće vršiće i održavanje zajedničkih uređaja, kao liftova, centralnog grejanja i sl., ako takvi uređaji postoje.


Održavanje zgrade i uređaja vršiće se prema propisanim normativama.


3.


Vlasnik stana se obavezuje da će na ime naknade za vršenje poslova iz tačke 2. ugovora plaćati stambenom preduzeću:


Od 1.I.1996. 25% od iznosa iz tačke 1. označenog kao stanarina ili din ____________ 

Od 1.I.1997. 30% od iznosa iz tačke 1. označenog kao stanarina ili din ____________ 

Od 1.I.1998. 32,5% od iznosa iz tačke 1. označenog kao stanarina ili din ____________ 

Od 1.VII.1998. 35% od iznosa iz tačke 1. označenog kao stanarina ili din ____________ 

Od 1.I.1999. 37,5% od iznosa iz tačke 1. označenog kao stanarina ili din ____________