Ugovor o održavanju stambene zgrade


20.4 - Primer ugovora o održavanju stambene zgradeNa osnovu čl. 27. stav 1. i člana 28. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 44/95) i člana ____ - Pravila o organima upravljanja i održavanju stambene zgrade, i odluke Skupštine zgrade u __________ ul. __________ br. ___ od _______ 19___ godine, zaključuje se sledeći


UGOVOR O ODRŽAVANJU STAMBENE ZGRADE


Između Stambene zgrade u __________ ul. __________ br. ___, s jedne strane (dalje: stambena zgrada) i preduzeća __________ iz __________ ul. __________ br. ___, s druge strane (dalje: preduzeće).


Član 1.


Stambena zgrada poverava, a preduzeće prihvata, da održava zgradu tako što će vršiti sve radove na investicionom i tekućem održavanju zgrade, navedene u zakonu o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS" broj 44/95), Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik RS", broj 43/93), Pravilima o organima upravljanja i održavanju stambene zgrade i Programu o održavanju stambene zgrade.


Prema članu 38. Zakona o održavanju stambenih zgrada, Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova iz 1993. godine ostaje da važi do donošenja novih propisa, odnosno podzakonskih akata na osnovu ovog zakona (član 5). Ti propisi još nisu doneti.


Član 2.


Preduzeće će obavljati samo one radove koji su predviđeni Programom održavanja stambene zgrade, odlukama Skupštine stambene zgrade i one koji se traže posebnim nalogom predsednika Skupštine zgrade. Izuzetno, hitne intervencije će izvoditi na poziv predsednika Skupštine stambene zgrade ili drugog člana, u svako doba dana i noći.


Radove na održavanju iz stava 1. ovog člana preduzeće će obavljati kvalitetno prema propisanim normativima kvaliteta.


Član 3.


Preduzeće radove na održavanju stambene zgrade obavlja u rokovima utvrđenim Programom održavanja stambene zgrade, a ako ti rokovi za pojedine radove nisu utvrđeni, u dogovorenim rokovima, osim radova u hitnim slučajevima, koji se izvode kad se ukaže potreba, u svako doba dana i noći.


Preduzeće radove obavlja u stambenoj zgradi, izuzev onih radova koji zbog svoje prirode ne može da izvodi u samoj stambenoj zgradi ili što ne postoje uslovi za njihovo izvođenje.


Član 4.


U slučaju neizvršenja radova na održavanju stambene zgrade ili neizvršenja do utvrđenog roka, stambena zgrada ima pravo da izvršenje, odnosno dovršenje radova poveri trećem licu (drugom izvođaču), na teret preduzeća, bez njegove saglasnosti.


Član 5.


Preduzeće prihvata i obavezu da za stambenu zgradu vodi svu propisanu evidenciju o ostvarenim prihodima, rashodima i utrošku sredstava na ime održavanja stambene zgrade, uključujući vođenje odgovarajućih knjiga i drugih evidencija, izradu obračuna i završnog računa i izradu godišnjeg izveštaja o prihodima i rashodima.