Ugovor o obavljanju komisionih poslova plasmana sredstava
UGOVOR

O

OBAVLJANJU KOMISIONIH POSLOVA

PLASMANA SREDSTAVAZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "KOMISIONAR", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "KOMITENT", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


KOMISIONAR preuzima obavezu da za račun KOMITENTA obavi komisioni posao po pitanju prihvatanja sredstava KOMITENTA i usmeravanje istih na račun _________________________________________ (u daljem tekstu: Korisnik kredita).