Ugovor o novčanom depozitu po viđenju


8.3 - Primer obrasca ugovora o novčanom depozitu po viđenjuUGOVOR O NOVČANOM DEPOZITU PO VIĐENJU


Zaključen između: _____________ (naziv i sedište deponenata), (u daljem tekstu: Deponent), sa jedne strane, i 

_______________ (naziv i sedište Banke), (u daljem tekstu: Depozitar), sa druge strane.


Član 1.


Deponent se obavezuje da izda nalog Službi za platni promet - banci ________ u _______ da se njegova sredstva koja ima na računima: ____________ vode kao depo-zit po viđenju za račun Depozitara.


Deponent ovlašćuje Depozitara da jedan primerak ovog ugovora preda odgovarajućoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva radi vođenja depozita iz stava 1. ovog člana ugovora za račun Depozitara.


Član 2.


Deponent ima pravo da sredstva deponovana u smislu prethodnog člana slobodno koristi prema važećim propisima i nije obavezan da pre njihovog korišćenja obaveštava Depozitara i traži njegovu saglasnost.


Član 3.


Depozitar se obavezuje da na sredstva iz člana 1. ovog ugovora plaća Deponentu kamatu po stopi koju propiše Izvršni odbor Banke.


Kamata se obračunava polugodišnje unazad, tj. 30 juna i 31. decembra svake godine, i to na dnevni saldo deponovanih sredstava na računima kod Depozitara.


Kao dan deponovanja ovih sredstava smatra se datum uključivanja istih u žiro-račun Depozitara broj _____ kod Službe az platni promet.


Ukoliko se odlukom Izvršnog odbora Banke naknadno izmeni visina kamatne stope iz stava 1. ovog člana ugovora, Depozitar je dužan da o tome odmah izvesti Deponenta u cilju izmene ugovornih odredbi koje se odnose na kamatnu stopu. Ako Deponent ne pristane na izmene kamatne stope, ovaj ugovor može otkazati, s tim da do prestanka važnosti istog ostaje na snazi ugovorena kamatna stopa.


Član 4.


Ugovor se može raskinuti sporazumno, na pismeni zahtev jedne od ugovornih strana, kojom će se prilikom utvrditi uslovi i dan prestanka ugovora.


Ukoliko se saugovarači ne mogu sporazumeti o raskidu ugovora po stavu 1. ovog člana ugovora, onda jedna od ugovornih strana pismeno otkazuje ugovor drugoj.


Otkaz ugovora se može dati u toku godine, a najkasnije tri meseca pre kraja godine.