Ugovor o nabavci i isporuci opreme


16.17 - Primer obrasca ugovora o nabavci i isporuci opreme
UGOVOR br. 45/97


Zaključen između Preduzeća "Promet", Beograd, Radnička 8/3, žiro-račun ______, u daljem tekstu: PRODAVAC

i

Preduzeća "Beograd", Beograd, Sremska 1, žiro-račun ______, u daljem tekstu: KUPACPredmet ugovora


Član 1.


Predmet ovog ugovora čini isporuka sledeće opreme:


- 10 aparata za fotokopiranje JUS-PBS-176/32.


Aparati treba da odgovaraju tehničkih karakteristikama i uslovima predviđenim u Ponudi prodavca br. 45/97 od 11. januara 1997. godine i JUS-u PBS-176.Cena


Član 2.


Ukupna ugovorena vrednost 10 aparata za fotokopiranje, iz člana 1. ovog Ugovora, iznosi ________ dinara (slovima: _________ dinara) i podrazumeva se Fco skladište PRODAVCA.


Cena iz stava 1. ovog člana je fiksna i ne podleže nikakvim klauzulama o izmeni.Rok isporuke


Član 3.