Ugovor o lizingu, varijanta II


14.2 - Primer ugovora o lizingu (varijanta II)UGOVOR O LIZINGU


Zaključen dana _______ 199__ godine između:


1. ___________________ kao davaoca lizinga, i

2. ___________________ kao primaoca lizinga.

Ugovorne strane su se saglasile i zaključile sledeće:


Član 1.


Davalac lizinga ______________  se obavezuje da korisniku lizinga ______________  preda na korišćenje svoju opremu, i to (predmet lizinga mogu biti mašine, uređaji, postrojenja i dr.).


Član 2.


Davalac i primalac lizinga su se saglasili da se predmet lizinga iz člana 1. ovog ugovora daje u lizing radi (navodi se delatnost koja će se obavljati) i da se može koristiti za sledeće namene (namene se ugovaraju u skladu sa karakteristikama predmeta lizinga).


Član 3.


Davalac lizinga se obavezuje:

-                da primaocu lizinga preda predmet lizinga iz člana 1. ovog ugovora na korišćenje dana _______ 199__ godine (mesto predaje) ___________________ ;

-                da održava predmet lizinga (servisiranje, zamena dotrajalih delova, tehničko-tehnološko unapređenje stvari, zamene stvari novim - savršenijim) na sledeći način _________;

-                da garantuje zaštitu predmeta lizinga od evikacije, fizičkih i materijalnih nedostataka;

-                da izvrši prenos svojinsko pravnih ovlašćenja na primaoca lizinga (u slučaju ako je ugovorena otplata predmeta lizinga u toku njegovog korišćenja).


Član 4.


Primalac lizinga se obavezuje:

-                da plaća naknadu lizinga (zakupninu) u koju se uključuje i amortizacija predmeta lizinga i to na sledeći način (zavisno od perioda davanja na korišćenje predmeta lizinga); (ako se ugovori i otkup predmeta lizinga uređuje se i način otplate i zakupnine jedinstveno);

-                da iskorišćava predmet lizinga na sledeći način: ___________________;

-                da omogući davaocu lizinga kontrolu u pogledu načina korišćenja lizing objekta:

-                da po isteku ugovora vrati predmet lizinga (ako je ugovoren otkup lizing objekta da preuzme isti posle isplate svih obaveza iz ugovora;