Ugovor o licenci


10.1 - Primer obrasca ugovora o licenciUGOVOR O LICENCI


Zaključen između:

1. _________, iz __________, ul. __________ br. ___ (u daljem tekstu: davalac licence), i

2. _________, iz __________, ul. __________ br. ___ (u daljem tekstu: sticalac licence).


I. PREDMET UGOVORA


Član 1.


Davalac licence prenosi na sticaoca licence pravo iskorišćavanja svog pronalaska _____ (licencu) zaštićenog jugoslovenskim patentom broj ______.


Pod iskorišćavanjem pronalaska odnosno licencom podrazumeva se njegova primena u proizvodnji i stavljanje u promet proizvoda izrađenih prema zaštićenom pronalasku.


II. VRSTA LICENCE


Član 2.


Sticalac licence stiče isključivu licencu na iskorišćavanje pronalaska iz člana 1. ovog ugovora.


Davalac licence se obavezuje da pravo iskorišćavanja svojih novih pronalazaka prenese isključivo na sticaoca licence iz ovog ugovora.


III. OBIM LICENCE


Član 3.


Sticalac licence ima pravo da pronalazak iz člana 1. ovog ugovora iskorišćava u okviru obavljanja svoje delatnosti.


Sticalac licence ima pravo davanja licence trećim licima bez saglasnosti davaoca licence (podlicenca).


IV. PRENOS LICENCE