Ugovor o licenci, varijanta II


10.2 - Primer obrasca ugovora o licenci (varijanta II)Ugovor o licenci 


Zaključen u _______ na dan _______ između: ______ iz ______ (davalac licence) kojeg zastupa _______ i ______ iz ______ kojeg zastupa _______ (korisnik licence)


Predmet ugovora


Član 1.


(1) Davalac licence prenosi na korisnika licence pravo iskorišćavanja svog pronalaska ___________ zaštićenog jugoslovenskim patentom broj ___________.


(2) Pod iskorišćavanjem pronalaska smatra se njegova primena u proizvodnji i puštanje u promet proizvoda izrađenih prema zaštićenom pronalasku.


Vrsta licence


Član 2.


Korisnik licence stiče isključivu licencu za iskorišćavanje pronalaska iz tačke 1. ovog ugovora.

Obim licence


Član 3.


Korisnik licence ima pravo da pronalazak iz tačke 1. ovog ugovora iskorišćava u okviru celokupnog svog poslovanja i svojih delatnosti.


Davanje novih licenci


Član 4.


Davalac licence nema pravo davanja novih licenci trećim licima.


Podlicence


Član 5.