Ugovor o licenci između domaće i strane firme, varijanta III


10.3 - Primer obrasca ugovora o licenci između 

       domaće i strane firme (varijanta III)UGOVOR O LICENCI


Zaključen dana ________ u ________ između firme ________ iz ________, koju zastupa ________ (u daljem tekstu: davalac licence) s jedne strane, i

Preduzeća ________, iz ________, koje zastupa ________ (u daljem tekstu: kupac licence), kako sledi:


Član 1.


Davalac licence ustupa na korišćenje patentno pravo za proizvodnju __________ proizvoda korisniku licence, koji stiče isključivu licencu za korišćenje zaštićenog pronalaska sa pravom korišćenja trgovačkog imena i robnog žiga, proizvodno-tehničke dokumentacije i know-how.


Kupac licence se obavezuje da davaocu licence isplati paušalni iznos od __________ (i slovima), kao i komadnu licencu (rojalty) u iznosu od ___% od vrednosti prodatih  proizvoda proizvedenih po licenci, za vreme trajanja ovog ugovora.


Kupac će kao sredstvo obezbeđenja naplate prodavcu licence predati neopozivu bankarsku garanciju sa rokom važnosti za vreme trajanja ugovora.


Način plaćanja je utvrđen Aneksom 1. ovog ugovora.


Član 2.


Licencno pravo na korišćenje pronalaska se prenosi kupcu za vreme od 5 godina do dana primopredaje potrebne dokumentacije.


Davalac licence će vršiti obuku kadrova radi bržeg uvođenja pronalaska u proizvodnju, a kupac licence se obavezuje da se serijskom proizvodnjom pronalaska počne u roku od 1 godine od dana potpisivanja ovog ugovora.


Kupac licence ima isključivo pravo na proizvodnju i plasman proizvoda po licenci na teritoriji SRJ.


Kupac ima pravo na korišćenje trgovačke oznake i robnog žiga samo na licencnom (zajedničkom) proizvodu.


Sva ugovorena prava kupac licence može koristiti samo u SRJ.


Kupac je dužan da strogo čuva kao proizvodnu i poslovnu tajnu sve know-how usluge, dalje inovacije i pronalaske dobijene od prodavca, kao i da obezbedi njihovu nedostupnost trećim licima svojim opštim aktom.


Član 3.