Ugovor o kupoprodaji vozila


4.12 - Primer obrasca ugovora o kupoprodaji vozilaUGOVOR O KUPOPRODAJI VOZILA


Zaključen dana _______ 19___ godine u Pančevu između:


____________________________ iz _____________ ul. _____________ br. __ koga zastupa _______________________________ žiro račun broj __________ koji se vodi 

           (ime i prezime rukovodioca - ovlašćenog lica)

kod Filijale u ______________________ kao kupca - (korisnika kredita) s jedne strane (u daljem tekstu - kupac) i


Fabrike "VOZILA" Pančevo, Utve Zlatokrile 9, koju zastupa ovlašćeno lice fabrike "VOZILA", kao prodavca sa druge (u daljem tekstu - prodavac), a u vezi kupoprodaje vozila.


Član 1.


Predmet ovog ugovora je kupoprodaja vozila proizvodnje Fabrike "UTVA" - "VOZILA" čiji je opis dat u daljem tekstu ovog ugovora.


Član 2.


Prodajna cena vozila podrazumeva se franko fabrika proizvođača.


Pod prodajnom cenom podrazumevaće se ona cena koja bude važila na dan isporuke vozila.


Član 3.


Rok isporuke vozila ugovoren je između stranaka i sastavni je deo ovog ugovora.


Član 4.


Pri preuzimanju vozila kupac vrši kvalitativan i kvantitativan prijem. Vozilo je kvalitativno i kvantitativno primljeno kada ovlašćeno lice kupca potvrdi svojim potpisom na primo-predajnom zapisniku da je vozilo preuzeto.


Od momenta prijema vozila, u smislu prednjeg stava ovog člana, rizik prelazi sa prodavca na kupca i ne utiče na obaveze nastale ovim ugovorom.


Član 5.