Ugovor o kupoprodaji uglja


2.22 - Primer ugovora o kupoprodaji ugljaUgovor o prodaji uglja


Zaključen dana, __________ godine između stranaka:


Kupac: (Navesti naziv firme i sedište)

Prodavac: (Naziv i sedište)


PREDMET UGOVORA


Član 1.


Predmet ugovora je prodaja uglja (navesti marku - vrstu uglja) iz rudnika (navesti kojeg) prema specifikaciji koja je sastavni deo ovog ugovora.


KVALITET


Član 2.


(Navesti vrstu uglja) ugalj će značiti ugalj proizveden i pripremljen u rudniku (navesti kojem) i imaće sledeću specifikaciju:

Ukupna vlaga        6%

Fiksirani ugljenik        20-23%

Pepeo        60-70%

Sumpor prema težini        1,5 max

Premer        do 2 cm


Kupac će prihvatiti sva kretanja u skladu sa gore navedenom analizom. Kupac ima pravo, ali ne i obavezu da odbije određenu otpremu uglja, ukoliko analiza za celu otpremu prelazi sledeću specifikaciju:


Vlaga        iznad 10%

Pepeo        iznad 8,5%

Sumpor        iznad 1,5%


s tim što će pre odbijanja pomenute otpreme kupac razgovarati o navedenom sa prodavcem i nastojati da prihvati ugalj i da ga upotrebi.