Ugovor o kupoprodaji trapeznog čelika


2.27 - Primer ugovora o kupoprodaji trapeznog čelikaUGOVOR


Zaključen 8. januara 1996. god. u Beogradu između Željezare "Boris Kidrič" Nikšić kao prodavca (u daljem tekstu Željezara) i Rudarsko - energetsko industrijskog kombinata "Kolubara" Vreoci, kao kupca (u daljem tekstu "Kolubara").


Član 1.


Predmet ugovora: Željezara će "Kolubari" isporučiti 3.500 tona trapeznog čelika, koji je istoj potreban za izradu 35.000.000 komada dvostrukih elastičnih prstenova za realizaciju vezanog posla sa Rusijom u 1996. god. odnosno onu količinu trapeznog čelika koja će biti potrebna za proizvodnju ugovorene količine elastičnih podložaka u ovom poslu, s tim da se na svakih 1.000 komada elastičnih podložaka obezbedi 100 kgr trapeznog čelika.


Dinamika isporuke biće utvrđena, nakon zaključenja ugovora sa inopartnerom što će biti utvrđeno aneksom ovog ugovora.


Član 2.


Kvalitet: Trapezni čelik iz člana 1. ovog ugovora isporučivaće se u kvaliteti Č 2130. Dimenzija 10,4x6,3x5,3 mm, sa tolerancijom plus-minus 0,20 mm za sve dimenzije. Zatezna čvrstoća 70-88 kn/mm2. Izduženje minimum 15% prema JUS-u CA 4.002. Hemijski sastav čelika mora biti prema standardu JUS.PB1.913.


Željezara će za svaku šaržu izdati atest i isti uručiti "Kolubari" pri preuzimanju materijala.


Član 3.


Ispitivanje kvaliteta i preuzimanje: Prijem trapeznog čelika od strane "Kolubare" u pogledu mehaničkih osobina, po ovom ugovoru vršiće se u Željezari. Željezara je dužna da obavesti "Kolubaru" da pošalje svog prijemnog organa 5 dana pre prijema materijala, s tim što će se materijal primati kada bude spremno za otpremu najmanje 200 tona.


Ispitivanje mehaničkih osobina vršiće se po standardu JUS.C.BO. 551 tačka 7.


Ukoliko isporučeni materijal ne odgovara propisanom kvalitetu u pogledu hemijskog sastava i skrivenih mana, a "Kolubara" to dokaže izvršenom analizom kvalifikovanog Instituta za ispitivanje ove vrste materijala, Željezara je dužna da takav materijal nadoknadi i da snosi troškove naknadnog ispitivanja. Takav materijal "Kolubara" će staviti na raspolaganje proizvođaču, s tim što ovaj mora u roku od 30 dana postupi po reklamaciji.


Član 4.


Pakovanje i način otpreme: Trapezni čelik iz ovog ugovora Željezara će isporučivati u koturima. Svaki kotur ima biti posebno vezan i snabdeven pločicom na kojoj je utisnut broj šarže. Koturovi u količini cca 40 komada biće vezani u jedan svežanj i tako otpremljeni. Materijal se isključivo otprema po šaržama i nije dozvoljena otprema više od dve šarže u jednom vozilu ili vagonu. U protivnom Željezara je dužna da nadoknadi sve nastale troškove oko odvajanja materijala po šaržama.


Željezara otprema materijal kamionima autoprevoznih preduzeća sa kojima "Kolubara" zaključi ugovor o prevozu. O spremnosti materijala za otpremu ona je dužna da obavesti autoprevoznika pet dana pre otpreme. Ukoliko prevoznik ne stavi prevozne kapacitete za otpremu, Željezara može izvršiti otpremu željeznicom. Kod otpreme željeznicom Željezara je obavezna da na tovarnom listu materijal deklariše kao "trapezni čelik".


Član 5.