Ugovor o kupoprodaji stana, varijanta III


4.7 - Primer obrasca ugovora o kupoprodaji stana (varijanta III)Između ____________________ iz __________ ulica i kbr. ___________ kao prodavca i 

_____________________iz ___________ulica i kbr. ___________ kao kupca zaključen je danas ovaj


KUPOPRODAJNI UGOVOR


I


______________________________________ prodaje a 

       (prezime i ime - naziv prodavca)

______________________________________ kupuje nekretnine upisane u z.k. ul. br.

       (prezime i ime - naziv kupca)

_______________ k.o. ____ koje se sastoje iz ___________________


II


Kupoprodajna cena ugovorena je u iznosu od dinara ______ slovima: ______________.


Kupac je isplatio prodavcu iznos od dinara ______ slovima: ______________ koji prijem prodavac potvrđuje potpisom ovog ugovora.


Ostatak kupoprodajne cene u iznosu od dinara ______ slovima: ___________,obavezuje se kupac da isplati prodavcu ______ .


III


Prodavac ovlašćuje kupca da na osnovu ovog ugovora izvrši uknjižbu prava vlasništva i prava korišćenja u tač. I navedenih nekretnina na svoje ime.


IV


Prodavac jemči da su prodate nekretnine njegovo isključivo vlasništvo, da te nekretnine nisu opterećene nikakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima.


V


U posed i uživanje kupljenih nekretnina stupa kupac ___________________________.