Ugovor o kupoprodaji sa specifikacijom
UGOVOR

O

KUPOPRODAJI SA SPECIFIKACIJOM


Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "KUPAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "PRODAVAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


KUPAC kupuje, a PRODAVAC prodaje sledeću robu:

a) ___________________________________________________________________________________:

(količina u jedinicama mere)

b) ___________________________________________________________________________________: