Ugovor o kupoprodaji robe uz posebne uslove plaćanja


2.18 - Primer ugovora o kupoprodaji robe uz posebne uslove plaćanjaUGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE UZ POSEBNE USLOVE PLAĆANJA


Zaključen na dan ________________________ između:

                       (datum i godina)


- Robne kuće (prodavnice) "Kluz" - Beograd, ulica _______________ br. ____(u daljem tekstu prodavac) i

- __________________, ______________, ______________, (u daljem tekstu kupac).

       (naziv preduzaća)                  (mesto)                   (ulica i broj)


1. Ovaj ugovor zaključen je za kupoprodaju robe u toku 1996. godine.


2. Za kupljenu robu u toku jednog meseca prodavac ispostavlja zbirnu fakturu u 3 primerka (po tarifnim brojevima) i dostavlja je kupcu radi overe najkasnije do 5-og u mesecu za protekli mesec. Uz zbirnu fakturu dostavlja kupcu specifikaciju sa original fakturama ispostavljenim svakom licu pojedinačno.


3. Kupac overava zbirnu fakturu (potvrđuje prijem robe) i dva primerka vraća prodavcu, a original zadržava za sebe.


4. Kupac se obavezuje da će iznos dugovanja po fakturi uplatiti prodavcu u roku od ___ meseci u jednakim mesečnim ratama, s tim što prva rata dospeva za plaćanje _________ 1996. godine.


5. Prodavac daje pravo kupcu da zadrži ___% od svake redovno uplaćene rate za pokriće svojih troškova. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem dve uzastopne rate, dužan je da plati odmah ceo iznos dugovanja u kom slučaju prodavac zadržava pravo da obračuna i plaćanje kamate u visini od 12% na dospelo a neisplaćeno dugovanje.


6. Kupac se obavezuje da će uplate dospelih rata vršiti u korist žiro-računa Trgovačka mreža "KLUZ" br. ________________ Beograd, sa obaveznom napomenom broja računa prodavca na kojeg se odnosi plaćanje a koji je račun kupac primio.


Ukoliko uplate vrši zbirno za više faktura dužan je da dostavi specifikaciju uplata po računima.