Ugovor o kupoprodaji robe sa zaključnicom


2.5 - Primer obrasca ugovora o kupoprodaji robe sa zaključnicomUGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 


1. Prodavac: ____________________, 

ulica i br. ____________________, 

koga zastupa ____________________


2. Kupac: ____________________, 

ulica i br. ____________________, 

koga zastupa ____________________


3. Predmet kupoprodaje: __________________________________________________

______________________________________________________________________


4. Cena: ______________


5. Uslovi i rokovi plaćanja: ________________________________________________


6. Način i rok preuzimanja isporuke: _________________________________________


7. Ostali uslovi kupoprodaje: _______________________________________________


Za sve što ovim ugovorom nije uređeno primenjuju se pozitivni propisi u oblasti prometa robe.

U slučaju spora nadležan je privredni sud u ______________


Ovaj ugovor predstavlja saglasnu izjavu volja ugovornih strana i sastavljen je u četiri istovetna primerka od kojih se po dva nalaze kod prodavca i kupca.


                 Prodavac                                              Kupac


         _____________________________               _____________________________


_________________________________  

           (firma prodavca)