Ugovor o kupoprodaji robe sa kaucijom


2.11 - Primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaucijomUGOVOR


zaključen 15.04.1996. u Bačkoj Palanci između:


prodavca: Preduzeća za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda "Vinarija", Bačka Palanka i


kupca: Preduzeća za promet prehrambenom robom "Prehrana", Pančevo


Predmet ugovora


1. Prodavac prodaje a kupac kupuje 10.000 litara vina "Hamburg muskat" punjen u boce zapremine od po jednog litra, po ceni od d. 18 za jedan litar bez ambalaže. Ambalaža se vraća.


2. Vino je uobičajenog kvaliteta.


3. Rok isporuke je 25.04.1996.


4. Mesto isporuke na stovarištu kupca u Pančevu, ulica ________ br. ____.


5. Prodavac će robu isporučiti svojim prevoznim sredstvima.


6. Rok plaćanja je osam dana po prijemu robe i fakture.