Ugovor o kupoprodaji robe sa kaparom


2.10 - Primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaparomKUPOPRODAJNI UGOVOR broj ______


Zaključen 23. februara 1996. godine, u Beogradu, između Preduzeća "Ukras", Beograd, Lomina 18, u daljem tekstu: Prodavac

i

Preduzeća "Moda", Beograd, Senjska 1, u daljem tekstu: Kupac


Član 1.


Prodavac i Kupac su se sporazumno dogovorili da Prodavac proda a kupac kupi 1.000 pari dečijih sportskih patika, u veličini 33.


Kvalitet i izrada robe iz stava 1. ovog člana se određuje u skladu sa Ponudom Prodavca od 10. februara 1996. godine, broj 13/96. koja je sastavni deo ovog Ugovora.


Član 2.


Ukupna vrednost robe iz člana 1. ovog Ugovora, bez poreza na promet, iznosi 500.000,00 dinara, i podrazumeva se Fco skladište Prodavca.


Član 3.


Roba iz člana 1. Ugovora ima se isporučiti 27. februara 1996. godine.


Isporuka se vrši u magacinu Prodavca. O preuzimanju robe, odnosno o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe sačinjava se zapisnik.


Član 4.


Roba mora biti upakovana u ambalažu koja odgovara propisanim uslovima, kao i modnom trendu sa označenim karakteristikama proizvoda na vidnom mestu.


Član 5.


Kupac je obavezan da vrednost iz člana 2. Ugovora plati u roku od 15 dana od dana preuzimanja robe. Po isteku ovog roka zaračunava se propisana zatezna kamata.


Član 6.