Ugovor o kupoprodaji robe s odustanicom


2.12 - Primer ugovora o kupoprodaji robe s odustanicom



UGOVOR


Zaključen 03.03.1996. u Pančevu, između:

prodavca: Preduzeća za proizvodnju elektrotehničke robe "Elektroproizvod", Pančevo

i

kupca: Preduzeća za promet tehničkom robom "Tehnoprom", Stara Pazova,


Predmet ugovora


1. Prodavac prodaje kupcu, a kupac kupuje 2.000 komada dvotarifnih brojila za domaćinstva, po ceni od 15.000 (petnaest hiljada) dinara za jedan komad.


2. Roba mora biti standardnog kvaliteta.


3. Rok isporuke robe je 30.09.1996.


4. Mesto isporuke je železnička stanica u Staroj Pazovi.

5. Roba mora biti upakovana tako da se zaštiti od svakog oštećenja. Ambalaža gratis.


6. Plaćanje u roku od osam dana po prijemu robe i fakture, na žiro-račun prodavca, naznačen na fakturi.


7. Svaka ugovorna strana može odustati od ovog ugovora ako drugoj strani da odusta-nicu u iznosu od 3% od vrednosti predmeta ugovora.