Ugovor o kupoprodaji imovine od preduzeća u stečaju


4.17 - Primer ugovora o kupoprodaji imovine od preduzeća u stečajuUGOVOR


O KUPOPRODAJI POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE ZAKLJUČEN IZMEĐU DP "MINEL-TERMOREMONT" U STEČAJU IZ BEOGRADA, ul. ........ (u daljem tekstu: PRODAVAC), koga zastupa stečajni upravnik _______________ iz Beograda i TP ___________ D.O.O. iz Beograda, ulica __________ broj ___ (u daljem tekstu: KUPAC), dana 1. februara 1996. godine.


Član 1.


Prodavac prodaje kupcu pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi u Velikom Mokrom Lugu u ulici __________ br. _____, koja se nalazi na parcelama br. ____ upisanih u ZKUL br. ______ KO Veliki Mokri Lug, a koja se sastoji od: 4 hale dimenzija 1.40 x 13 metara, 2.30 x 11 metara, 3.30 x 11 metara i 4.13 x 11 metara; upravne zgrade dimenzija 16 x 4,5 metara; magacinske prostorije (kontejneri) dimenzija 12 x 2,3 metara; zgrade za smeštaj radnika sa menzom dimenzija 16 x 12 metara sa kotlarnicom i kompresorskom stanicom dimenzija 12 x 8 metara; jednog viljuškara marke "Litostroj" nosivosti 5 tona; 3 neregistrovana vozila: 1 kamion tip 624 N (broj motora _____) 2. putničko vozilo "Zastava 101" (broj šasije _____) i 3. putničko vozilo "Zastava 101" (broj šasije _____________); kompletan inventar sa rezervnim delovima i materijalom koji se nalaze na navedenom zemljištu.


Član 2.


Imovina navedena u čl. 1. ovog ugovora prodaje se u viđenom stanju, a kupcu je poznato da sagrađeni objekti nisu upisani u zemljišne knjige.


Član 3.


Kupac je dužan da prodavcu u roku od 8 dana od dana zaključenja ovog ugovora za imovinu navedenu u čl. 1. ovog ugovora isplati iznos od ______ dinara (od ukupne cene od _______ dinara umanjen je iznos od ______ dinara za uplaćeno jemstvo na licitaciji), na račun prodavca DP "Minel-Termoremont" u stečaju iz Beograda broj ______.


Član 4.


Prodavac i kupac ovaj ugovor zaključuju na osnovu usmenog javnog nadmetanja za prodaju imovine navedene u čl. 1. održanog 28. januara 1996. godine na kome je kupac za kupovinu imovine ponudio najpovoljniju cenu od _____ dinara.


Član 5.


Kupcu će imovina koju je kupio biti predata u roku od 3 dana od dana uplate iznosa navedenog u čl. 3. ugovora, zajedno sa popisnim listama o imovini koja mu se prodaje, a kupac i prodavac će potpisati zapisnik o izvršenoj primopredaji.


Član 6.


Ukoliko kupac u roku navedenom u čl. 3. ugovora ne isplati ugovoreni iznos, stranke saglasno izjavljuju da se ovaj ugovor smatra raskinutim.


Član 7.


Sve eventualne poreze na promet i druge dažbine vezane za prodaju po ovom ugovoru snosi kupac.