Ugovor o kupoprodaji hrastovog parketa


2.25 - Primer ugovora o kupoprodaji trgovačke robe - hrastovog parketaUGOVOR O KUPOPRODAJI 


sačinjen dana 26.11.1996. godine u prostorijama "AUTOKOMERC-BEOGRAD", Beograd, po predmetu kupoprodaje trgovačke robe (hrastovog parketa uvoz iz Bugarske, I klasa).

"AUTOKOMERC-BEOGRAD", Beograd, Partizanski put br. 1., kao kupac i

"MAKOPROMET" iz Beograda, Karađorđeva br. 41, sporazumeli su se:


Član 1.


"AUTOKOMERC-BEOGRAD" kupuje hrastov parket i to 200.000 m2 po ceni od  250 dinara po m2, što iznosi ukupno _______________ dinara.


Član 2.


Prodavac "MAKOPROMET" iz Beograda prihvata uslove i saglasan je u svemu sa članom ____ ovog ugovora.


Član 3.


KUPAC se obavezuje da prodavcu isplati iznos iz člana 1. ovog ugovora u vidu avansa odmah po potpisivanju ovog ugovora.


Član 4.


KUPAC i PRODAVAC dogovorili su se da je ovaj ugovor ništavan ukoliko se roba ne isporuči u roku od 7 (sedam) dana po kvalitetu i ceni koja je pomenuta u ovom ugovoru i da prodavac KUPCU nadoknadi kamatu u iznosu od 12% na ime korišćenja sredstava.