Ugovor o kreditu na osnovu zaloge hartija od vrednosti
UGOVOR

O

KREDITU NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTIZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "KREDITOR", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "KORISNIK KREDITA", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


KREDITOR odobrava KORISNIKU KREDITA kredit u iznosu od _________________________________ uz kamatnu stopu od _____ % (mesečno, godišnje).


Obračun i plaćanje kamate vrši se __________________________________________________________.