Ugovor o kreditu koji daje štedno-kreditna zadruga


8.17 - Primer obrasca ugovora o kreditu 

       koji daje štedno-kreditna zadrugaŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA, Beograd kao kreditor (u daljem tekstu: Zadruga) i ____________ kao korisnik kredita (u daljem tekstu: Korisnik) sa druge strane, zaključili su sledeći


UGOVOR O KREDITU


Član 1.


Zadruga odobrava korisniku kredit u iznosu od ________ dinara (slovima: ____________) sa kamatnom stopom od ___% godišnje.


Korisnik se obavezuje da na odobreni iznos kredita plati manipulativne troškove po stopi od 1% prilikom isplate kredita.


Član 2.


Korisnik se obavezuje da kredit iz člana 1. ovog Ugovora vrati Zadruzi u ____ mesečnih rata po dinara ________________ Uz ratu kredita korisnik je dužan da uplaćuje obavezni mesečni štedni ulog od din. ______________.


Otplata odobrenog kredita počinje teći od _____ 19___ godine u roku od 30 dana i uplaćuje se u korist računa Zadruge partija broj ___.


Član 3.


Korisnik je saglasan da sredstva štednje koja služe kao osnova za dobijanje kredita oroči kod Zadruge do konačne otplate kredita, sa kamatom od 1%. Korisnik kredita oročenim sredstvima štednje može raspolagati po isteku mesec dana od isteka meseca kada je izvršena otplata kredita.


Korisnik kredita ovlašćuje Zadrugu da može, bez njegove dalje saglasnosti i bez posredstva suda, iz svih sredstava štednje i drugih depozita naplatiti njegov dospeli dug (glavni dug, kamatu i druge troškove).


Član 4.


U slučaju neuredne otplate Korisnik će platiti Zadruzi zakonsku zateznu kamatu obračunatu na iznos dospelih, a neuplaćenih mesečnih rata. Na dospelu redovnu kamatu obračunava se zatezna kamata po stopi od ___%.


Član 5.


Ukoliko korisnik ne položi Zadruzi tri uzastopne rate, odobreni kredit smatra se automatski otkazan i ostatak dugovanja dospeva u celosti za naplatu.


Član 6.