Ugovor o kreditu između banke i preduzeća


7.6 - Primer obrasca ugovora o kreditu između banke i preduzećaUgovor o kreditu 


Zaključen između:

1. Banke __________, iz _________ ul. __________ br. ___, kao davaoca kredita (u daljem tekstu: davalac kredita), s jedne strane, i

2. Preduzeća __________, iz _________ ul. __________ br. ___, kao korisnika kredita (u daljem tekstu: korisnik kredita).


Član 1.


Davalac kredita korisniku kredita odobrava kredit u iznosu od ____ dinara (slovima: ________________).


Član 2.


Radi obezbeđenja vraćanja (otplate) kredita, korisnik kredita predaje davaocu kredita avaliranu menicu.


Član 3.


Kredit se odobrava za vreme od ___ godina, a isplaćivaće se korisniku kredita na sledeći način: _________________.


Član 4.


Korisnik kredita je dužan vraćati kreditu mesečnim ratama u iznosu od ______ dinara (slovima: _____________), svakog meseca do 5-og u mesecu za protekli mesec.

Prva otplata-rata dospeva ______ 1996. godine.


Član 5.


Korisnik kredita je dužan plaćati davaocu kredita kamate na iznos odobrenog kredita po stopi od ___% godišnje.


Ako korisnik kredita ne uplati dospelu ratu u roku koji je određen članom 4. ovog ugovora, dužan je pored ugovorene kamate da plati i zateznu kamatu u visini eskontne stope NBJ uvećane za 20%.


Član 6.


Ako korisnik kredita ne uplati tri dospele uzastopne rate davalac kredita može otkazati ugovor i zahtevati plaćanje pored dospelih i nedospele rate.