Ugovor o kreditu banke


8.14 - Primer obrasca ugovora o kreditu bankeUGOVOR O KREDITU BANKE


Sklopljen ______ 1996. između stranaka:

Kreditne banke ____________ zastupa je  (u nastavku teksta skraćeno: Banka) i 

preduzeća ___________ koje zastupa _____________(u nastavku teksta skraćeno: Korisnik kredita).


Član 1.


Banka Korisniku kredita odobrava kredit u iznosu od ________ (slovima _________) dinara.


Član 2.


Radi osiguranja vraćanja kredita, Korisnik kredita predaje Banci avaliranu menicu.


Član 3.


Kredit se odobrava za vreme od ___________, a isplaćivaće se korisniku ___________.


Član 4.


Korisnik je dužan vraćati kredit u mesečnim otplatama u iznosu od ________ dinara, svakog meseca do 5. u mesecu za protekli mesec.

Prva otplata dospeva _______ 1996.


Član 5.


Korisnik je dužan plaćati banci kamate na iznos kredita po stopi od ___% godišnje.


Ako korisnik kredita ne uplati dospelu otplatu pravodobno dužan je pored redovnih platiti i zatezne kamate po stopi od ___%.


Član 6.


Ako korisnik ne uplati tri dospele uzastopne otplate Banka može otkazati ugovor i zahtevati plaćanje osim dospelih i nedospele iznose.