Ugovor o kratkoročnom oročenom dinarskom nenamenskom depozitu


8.6 - Primer ugovora o kratkoročnom oročenom dinarskom 

       nenamenskom depozituUGOVOR O DEPOZITU 


Broj štednog računa ____________


Zaključuju:

KREDITNA BANKA BEOGRAD i

ŠTEDIŠA _____________________ (prezime i ime, adresa stanovanja i br. lične karte)


1. ŠTEDNI ULOG:    =105.000.- (Stopethiljadadinara)


2. ROK OROČAVANJA: preko 3 meseca-ci od 10.03.1996. do 10.06.1996.


3. KAMATE: Banka na štedni ulog štediši plaća kamatu od 38% godišnje, obračunatu od dana oročavanja sredstava do isteka ugovorenog roka oročavanja, uz primenu odgovarajućeg diskonta.


Po isteku ugovorenog roka, Banka na sredstva iz tač. 1. ovog Ugovora kao i na obračunate a neisplaćene kamate obračunava i isplaćuje kamate kao na štedne uloge po viđenju.


Ukoliko dođe do izmene pasivne kamatne stope na osnovu zakonskih propisa, akta poslovne politike Banke ili Samoupravnog sporazuma banaka, nova kamatna stopa primenjivaće se od dana stupanja na snagu akta koji je izmenio kamatnu stopu


4. RASPOLAGANJE ULOGOM: Po isteku roka iz tačke 2. ovog Ugovora, štediša raspolaže štednim ulogom i pripadajućom kamatom uz uslove i na način koji je propisan za štedne uloge po viđenju.


Ukoliko štediša u roku od mesec dana po isteku ugovorenog roka ne podigne oročeni ulog i kamatu ili pismeno ne otkaže dalje oročavanje oročeni ulog sa obračunatom i pri-pisanom kamatom automatski se oročava na isti rok a uz uslove koji će važiti na dan isteka oročavanja prema aktima poslovne politike Banke.