Ugovor o kratkoročnom kreditu
UGOVOR

O

KRATKOROČNOM KREDITUZaključen između:


Banke: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "BANKA", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "KORISNIK KREDITA", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Odlukom Kreditnog odbora BANKE od _______________ godine, odobrava KORISNIKU KREDITA kratkoročni kredit za ___________________________ u iznosu od __________________ dinara (i slovima:

__________________________________________________________________).