Ugovor o kratkoročnom bankarskom kreditu
UGOVOR

O

KRATKOROČNOM BANKARSKOM KREDITUZaključen između:


Banke: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "BANKA", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "KORISNIK KREDITA", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


BANKA odobrava kratkoročni kredit za likvidnost KORISNIKA KREDITA u iznosu od  _______________ dinara (slovima: ___________________________________________).