Ugovor o korišćenju ugostiteljskih usluga


15.2 - Primer obrasca ugovora o korišćenju ugostiteljskih  usslugaUGOVOR O KORIŠĆENJU UGOSTITELJSKIH USLUGA


Zaključen dana ______ godine u ______ između:

Preduzeća ______ iz ______ kao osnivača odmarališta u ........ (dalje: vršilac usluga) i

Preduzeća ______ iz ______ (dalje: korisnik usluga), a o sledećem:


1. Vršilac usluga obavezuje se da će u toku sezone od ........ do ....... obezbeđivati radnicima korisnika usluga i članovima njihovih porodica u odmaralištu u ...... kao posebnoj ugostiteljskoj jedinici korišćenje sledećih ugostiteljskih usluga:

- __________

2. Vršilac usluga obavezuje se da će radnicima korisnika usluga obezbeđivati jednake uslove u pogledu korišćenja usluga odmarališta kao i svojim radnicima.


3. Korišćenje ugostiteljskih usluga po osnovu ovog ugovora ne može da traje duže od ___ dana, po osobi u toku jedne sezone.


4. Za korišćenje usluga odmarališta plaća se naknada i to:

- __________________


5. Ugovorne strane saglasne su da se naknada iz tačke 4. ovog ugovora plaća na sledeći način:

- __________________


6. Korisnik usluga posebno preuzima obavezu da organizuje grupi dolazak u odmaralište i odlazak iz odmarališta svojih radnika.


7. Korisnik usluga se obavezuje da će do _______ dostaviti vršiocu usluga spisak svojih radnika koji će u toku sezone koristiti usluge odmarališta, kao i da blagovremeno obaveštava vršioca usluga o svakoj nastaloj promeni u odnosu na prijavljeno korišćenje odmarališta, i to na ___ dana pre početka korišćenja odmarališta.