Ugovor o korišćenju stana putem zakupa


13.11 - Primer obrasca ugovora o korišćenju stana putem zakupaUgovor o korišćenju stana putem zakupaZaključen između Preduzeća ________ iz _______ kao davaoca stana na korišćenje, koje zastupa ________, i 

_________ iz _________, kao zakupca.


1) Zakupodavac daje, a zakupac prima na korišćenje na neodređeno vreme stan u zgradi koja se nalazi u ul. __________, br. ___, u _________, ulaz ___, na ___ spratu, stan br. ___, a koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, predsoblja, kupatila sa WC-om, terase (itd) u ukupnoj površini od ___ m2, sa pravom korišćenja zajedničke perionice i sušionice u zgradi, kao i ______________.


2) Pored stana i prostorija iz prethodne tačke zakupac ima pravo da koristi još i: (npr. baštu, vrt, voćnjak i sl.).


3) Zakupac će koristiti stan koji je predmet ovog ugovora zajedno sa članovima svog porodičnog domaćinstva, i to:


a) ________, bračni drug, matični broj _______

b) ________, sin, matični broj _______

itd.


4) Zakupac se obavezuje da za stan iz tačke 1. ovog ugovora plaća zakupninu u mesečnom iznosu od _______ dinara za protekli mesec, najkasnije do petnaestog dana u tekućem mesecu, počev od _______ 1996. godine, kao dana useljenja u stan, kao i da pored zakupnine plaća i deo troškova za upotrebu zajedničkih uređaja i usluga u zgradi i van zgrade, koji padaju na njegov teret, i to u iznosu od _____ dinara. Iznos ovih troškova obračunava se i plaća na način određen posebnim propisima. Za korišćenje bašte vrta, voćnjaka itd. (tačka 2. ovog ugovora) zakupac je dužan da plaća, zajedno sa zakupninom, posebnu naknadu u iznosu od __________ dinara mesečno.


5) Za obavljanje poslovne delatnosti ličnim radom od strane zakupca i članova njego-vog porodičnog domaćinstva, zakupac je dužan da plaća na ime povećanih troškova održavanja zgrade i stana koji usled toga nastaju i to u iznosu od _______ dinara.


6) Zakupac je dužan da snosi troškove opravki koje u stanu ili na zgradi i uređajima prouzrokuje svojom krivicom ili krajnjom nepažnjom ili ih prouzrokuju drugi korisnici stana koji zajedno sa njim stanuju, ili druga lica koja sa njegovim odobrenjem borave kod njega u stanu.


7) Zakupac je dužan da se stara o tekućem održavanju stana u skladu sa propisima Republičkog organa uprave nadležnog za stambene poslove.


8) Zakupodavac je dužan da se stara o investicionom održavanju stambene zgrade i stana i o tekućem održavanju zajedničkih delova i uređaja u zgradi, u skladu sa važećim propisima i normativima.


9) Zakupac i druga lica koja s njim koriste stan dužni su da se pridržavaju propisanog kućnog reda.


10) Ovaj ugovor prestaje, odnosno može se otkazati pod uslovom i u slučajevima koji su Zakonom o stambenim odnosima ("Službeni glasnik SRS", broj 12/90) utvrđeni za prestanak stanarskog prava, odnosno za otkaz ugovora o korišćenju stana. Osim toga, zakupodavac može otkazati ovaj ugovor i u sledećim slučajevima: _________.


11) Zakupac može da odustane od ovog ugovora u svako vreme, bez obzira na ugovorene i zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako zakupodavac u roku od 30 dana ne dovede stambene prostorije u stanje u kome je dužan da ih preda, odnosno održava.