Ugovor o korišćenju kredita za godišnji odmor


15.4 - Primer obrasca ugovora o korišćenju kredita 

       za godišnji odmorPUTNIK

DEO ZA ORGANIZACIJU PUTOVANJA I KONGRESA

Beograd,

Dra. Jovanovića br. 1.


Beograd _________

Broj ____________


UGOVOR O KORIŠĆENJU KREDITA ZA GODIŠNJI ODMOR


Zaključen dana ______ 19.... godine između "Putnik-a", Beograd, Deo za organizaciju putovanja i kongresa, poslovnice Trg br. 1, kao davaoca usluga na kredit i korisnika kredita:


Prezime _________ očevo ime _____________________________________________

Ime _________  zanimanje ________________________________________________

sa stanom u _____________ ul. _____________ br. ___ tel. u stanu ____________

Naziv preduzeća - ustanove gde je zaposlen _____________ tel. u preduzeću - ustanovi _____________


Član 1.


Za putovanje ________________

koje će se obaviti u vremenu od _________ do _________

"PUTNIK" odobrava kredit od ___ meseci.

Cena aranžmana iznosi                _________ dinara

Akontacija (uplaćena)                _________ dinara

Iznos kredita                        _________ dinara

Kamata na kredit                        _________ dinara

Ukupan iznos kredita sa kamatom        _________ dinara

Što mesečno iznosi (rata)                _________ dinara


Prva rata u iznosu od din. ________ uplaćuje se do ________ a ostale jednake mesečne rate lica iz Beograda uplaćuju se na blagajni poslovnice u ulici Trg broj 1. najkasnije do 5-og u mesecu, a lica iz unutrašnjosti najkasnije do 5-og u mesecu putem uputnica na žiro-račun broj __________________.