Ugovor o kooperaciji za zajedničku proizvodnju i prodaju robe


6.10 - Primer obrasca ugovora o kooperaciji za 

       zajedničku proizvodnju i prodaju robeUGOVOR O KOOPERACIJI


1. Cilj ugovora - Ovaj ugovor se zaključuje između Preduzeća _______ iz _______, s jedne strane, kao kooperanta, i Preduzeća _______ iz _______, sa druge strane, kao finaliste, u cilju zajedničke proizvodnje tehničkih gasova zasnovane na podeli rada, specijalizaciji proizvodnje i radi njihovog zajedničkog plasiranja na tržište.


2. Predmet ugovora - Zajednička proizvodnja i prodaja tehničkih gasova. U cilju proizvodnje proizvoda koji je predmet ovog ugovora organizacija - kooperant se obavezuje da isporuči organizaciji - finalisti sirovine, standardizovane proizvode ili proizvode izrađene prema dokumentaciji finaliste, i to u količinama:


- u 19 ___. godini 20.000 t. karbida

- u 19 ___. godini 30.000 t. karbida

- u 19 ___. godini 50.000 t. karbida

a u periodima utvrđenim u jednogodišnjim ugovorima.


Finalista može povećati (ili smanjiti) navedene količine najviše za 10%. On je dužan da definitivne količine za narednu godinu saopšti kooperantu do 30. XI 19_____ godine.


3. Pravo korišćenja - Kooperanti su sopstvenici prava korišćenja na finalnom proizvodu srazmerno vrednosti njihovih delova u finalnom proizvodu.


4. Garancija - Kooperant garantuje kvalitet, funkcionalnost i druga ugovorna svojstva svoga proizvoda u garancijskom roku koji se daje krajnjem korisniku finalnog proizvoda.

5. Cena - Cenu finalnog proizvoda kooperanti određuju sporazumima, vodeći računa o situaciji na tržištu.


U  ostvarenoj prodajnoj ceni finalnog proizvoda kooperant učestvuje srazmerno vrednosti svoga proizvoda u finalnom proizvodu. Ovaj odnos vrednosti kooperanti utvrđuju sporazumom prilikom zaključenja ugovora, vodeći računa o jugoslovenskim i svetskim standardima.


6. Ekonomska i poslovno-tehnička saradnja - Kooperanti će stalno sarađivati i uzajamno se pomagati radi što potpunijeg ostvarenja svog kooperacionog odnosa.


U tom cilju oni će:

-                preduzimati mere potrebne za ovlađivanje proizvodnjom i tehničko usavršavanje i unapređivanje tehnologije;

-                pružiti jedan drugom finansijsku pomoć u obliku kredita (s kamatom ili bez kamate), garancijama za dobijanje zajma itd.;

-                preduzimati mere radi podizanja kvaliteta proizvodnje i snižavanja troškova proizvodnje;

-                pružiti pomoć u stručnim kadrovima i obučavanju kadrova svog kooperanta;

-                organizovati pronalazački rad u cilju usavršavanja kako proizvodnje finalnog proizvoda tako i proizvoda svakog od kooperanata;

-                zajednički planirati proizvodnju i koordinirati planove i programe proizvodnje.


7. Zajedničke investicije - U ostvarivanju ekonomske i tehničke saradnje kooperanti će težiti da zajedničkim investiranjem prošire i povećaju proizvodnju.