Ugovor o kooperaciji između zadruge i zemljoradnika


22.13 - Primer obrasca ugovora o kooperaciji između 

         zadruge i preduzećaUGOVOR O KOOPERACIJI


Zaključen __________ 1996. između stranaka:

Preduzeća __________ proizvođača finalnog proizvoda, koje zastupa __________ (u nastavku teksta skraćeno: Finalist) i

Zadruge __________ proizvođača određenog dela proizvoda (zastupa je __________ ), (u nastavku teksta skraćeno: Kooperant).


Član 1.


Kooperant se obavezuje da će proizvoditi i Finalisti isporučivati sledeće delove finalnog proizvoda:


a) ________________________________________,

b) ________________________________________.


Član 2.


Finalist se obavezuje da će radi pomaganja proizvodnje proizvoda iz prednjeg člana davati Kooperantu:


a) sirovine ____________________,

b) finansijska sredstva ____________________.


Član 3.


Dinamika proizvodnje i isporuke delova iz čl. 1. ovog ugovora i rokovi davanja sirovina i finansijskih sredstava iz čl. 2. ugovora, utvrđuju se svaka tri meseca unapred.


Član 4.


Kooperant je dužan da u utvrđenim rokovima proizvodi i Finalisti isporučuje ugovorene delove. Ako zakasni s isporukom, dužan je za svaki dan zakašnjenja da plati din. __________.


Ako Finalist pretrpi veću štetu od iznosa kazne iz prednjeg stava ovog člana, Kooperant je dužan da mu je nadoknadi.


Član 5.