Ugovor o kontroli robe


2.34 - Primer ugovora o prevozu robeUGOVOR O PREVOZU ROBE


Zaključen između: Preduzeća ______________ iz ______________ (u daljem tekstu: prevoznik) i  preduzeća _______________ iz _______________ (u daljem tekstu: korisnik prevoza), na dan ________ 19___ godine, na sledeći način:


Član 1.


Prevoznik se obavezuje da izvrši prevoz robe ______________ (navesti naziv i opis robe koja se prevozi) iz ______________(mesto otpreme) do ______________ (mesto opredeljenja) za račun korisnika prevoza.


Član 2.


Prevoz se ima izvršiti na adresu ______________. Prevoznik je dužan da prevoz robe vrši kao savestan privrednik pridržavajući se transportnih potreba koje dobija od korisnika prevoza i propisa o prevozu robe u javnom drumskom saobraćaju.


Član 3.


Za prevoz robe navedene u članu 1. Ugovora utvrđuje se cena na ________ din. po kilogramu ako je kapacitet vozila koje odgovara robi koju treba prevesti popunjen sa najmanje 80%.

Iskorišćavanje vozila utvrđuje korisnik u prisustvu prevoznika (vozača).


Član 4.


Utovar robe vršiće sam korisnik prevoza, ali tako da za vozilo do 5 t ne traje duže od 4 časa; za vozilo do 10 t da ne traje duže od 6 časova i za vozilo preko 10 t da ne traje duže od 8 časova.


Početak utovara smatraće se od momenta stavljanja vozila na raspolaganje korisniku prevoza na mesto utovara (skladište korisnika), a istovar će vršiti primalac robe.


Ukoliko utovar traje duže od vremena predviđenog u stavu 1. ovog člana, korisnik je dužan da prevozniku naknadi štetu od _____ dinara po t/h, osim u slučaju kada vozilo ne stigne na utovar u određeno vreme.


Član 5.


Prevoznik je u celosti odgovoran da će preuzeti količinu robe na prevoz u ispravnom stanju predati primaocu i u celosti preuzima rizik i oštećenja robe, do kojeg bi došlo u toku prevoza, bilo usled subjektivnih ili objektivnih okolnosti kao što su: pogrešan ili loš utovar, slabo obezbeđenje utovara, loše pakovanje itd.


Član 6.


U slučaju kvara ili havarije vozila na putu prevoznik nije odgovoran za zakašnjenje u isporuci ali je obavezan preduzeti sve potrebne mere da ubrza isporuku.