Ugovor o kontroli kvaliteta robe
UGOVOR

O

KONTROLI KVALITETA ROBE


Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "NARUČILAC KONTROLE", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "VRŠILAC KONTROLE", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Ovim Ugovorom NARUČILAC KONTROLE poverava VRŠIOCU KONTROLE da izvrši kontrolu kvaliteta sledeće robe: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(navesti robu koja je predmet kontrole, uz posebno navođenje količine koja se predaje na kontrolu)